این دپارتمان خدمات و راهکارها زیر را ارائه می دهد:
۱- سیستم احراز هویت بایومتریک (اثر انگشت، چهره و غیره)
۲- سیستم پیش بینی رخداد عیب در تجهیزات صنعتی (Condition Monitoring)
۳- سیستم تشخیص تقلب (Fraud Detection)
۴- سیستمهای نظارتی هوشمند (Surveillance)
۵- سیستم تشخیص و مکان یابی هوشمند حریق
۶- سیستم پایش کاربری اراضی